Meritulvakartta kertoo rannikon tulvavahingot

Tiedote 12.4.2018

Uudesta meritulvakartasta tarkemmat arviot rannikon tulvavahingoista

Tulvakeskus tiedottaa

Meritulvakartta Kemistä

Kemin meritulvakartassa näkyy (sinisellä) veden peittämän alue, jos tapahtuisi erittäin harvinainen suurtulva. Merivedenkorkeuden havainnot ilmaistaan nyt suoraan N2000-järjestelmässä, mikä helpottaa ennustetun vedenkorkeuden vertailua esim. rakentamiskorkeuksiin. © Kuva: SYKE (Avaa kuva isona versiona)

Suomen koko rannikon tulvariskit on nyt kartoitettu. Tulvakeskuksen tekemästä meritulvakartasta selviää tulva-alueiden lisäksi tulville altistuvien asukkaiden määrä ja vaarassa olevat tiet. Suomen rannikkoalueella altistuu erittäin harvinaisille meritulville noin 5000 asukasta ja ilmastonmuutoksen edetessä jopa moninkertaisesti enemmän. Meritulvakartan tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi akuutissa tulvatilanteessa vahinkojen ehkäisemisessä ja pidemmällä tähtäimellä riskien hallinnassa, kuten maankäytön suunnittelussa sekä merkittävien tulvariskialueiden tunnistamisessa.

Tulvakartat kertovat, missä tulvariski on suurin

”Tulvavaarakarttojen perusteella nähdään, mitkä alueet ovat tulvavaarassa erisuuruisilla tulvilla. Kun kaavoittajat tietävät etukäteen tulvavaara-alueet, pystytään rakentamista ohjaamaan turvallisemmille alueille. Kiinteistönomistajat voivat puolestaan huomioida tulvariskit pelastussuunnitelmissaan”, kertoo kehitysinsinööri Antti Parjanne Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE).

Meritulva-alueet on määritetty Ilmatieteen laitoksen merivedenkorkeusskenaarioiden sekä Maanmittauslaitoksen tarkan korkeusmallin avulla. Nykyilmastoon perustuvien tulvaskenaarioiden lisäksi on mallinnettu ilmastonmuutoksen vaikutusta.

”Tulvariskien arvioidaan moninkertaistuvan ilmastonmuutoksen seurauksena. Esimerkiksi erittäin harvinaiselle meritulvalle altistuisi nykyisen 5000 asukkaan sijasta viisinkertainen määrä asukkaita vuonna 2100”, kertoo kehitysinsinööri Antti Parjanne SYKEstä.

Ennakoivassa riskien hallinnassa, esimerkiksi maankäytönsuunnittelussa, hyödynnettävät uudet meritulvakartat kattavat koko Suomen rannikon. Ne löytyvät nyt samasta osoitteesta kuin sisävesistöjen tulvakartat:
Tulvakarttapalvelu:www.ymparisto.fi/tulvakartat

Tulvan korkeus ja laajuus samassa palvelussa

Kulloinkin ajankohtaisen tulvatilanteen ja sitä koskevan ennusteen voi nähdä ”ennusteet ja varoitukset” -kartalta. Palveluun on lisätty merihavaintopisteet, joiden kautta pääsee tarkempiin ennusteisiin sekä uusiin meritulvakarttoihin. Tilanteen arvioiminen on nyt entistä helpompaa, kun ennusteet ja arviot tulvan vaikutuksista ovat samassa palvelussa.
Ennusteet ja -tulvavaroitukset:www.ymparisto.fi/ennusteetjavaroitukset

”Kun merivesi nousee, näkee palvelusta vedenkorkeushavaintojen lisäksi myös ennusteet sekä arviot ennusteen mukaisista tulva-alueista. Niiden avulla voidaan suunnitella ennakointia ja pelastustoimintaa, kuten teiden sulkemisia tai jopa asukkaiden evakuointeja”, kertoo ryhmäpäällikkö Antti Kangas Ilmatieteen laitokselta.

Merkittävät tulvariskialueet nimetään – vaikuta 9.7. mennessä

ELY-keskukset ovat julkaisseet 9.4.2018 ehdotukset merkittävistä tulvariskialueista. Niistä voi antaa palautetta 9.7.2018 asti. Ehdotukset on tehty mm. uuden meritulvakartan avulla.
> Tutustu ja kommentoi ehdotuksia merkittäviksi tulvariskialueiksi 9.7.2018 mennessä

Aiempiin tulvariskialueisiin on ehdotettu muutamia muutoksia. Uuden meritulvakartan perusteella esimerkiksi Kemiä ehdotetaan merkittäväksi tulvariskialueeksi. Nykyisestä Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikon merkittävästä tulvariskialueesta jäljelle olisi jäämässä vain Turku.

Sisämaasta uusiksi merkittäviksi tulvariskialueiksi on tunnistettu Lapväärtti ja Pyhäjoen alaosa, sen sijaan Jyväskylässä ja Salossa riskiä ei enää pidetä merkittävänä. Muut vuonna 2011 nimetyt merkittävät tulvariskialueet pysyvät ehdotuksissa edelleen mukana. Suurimmat syyt muutosehdotuksiin ovat käytettävissä oleva entistä tarkempi tietopohja, tapahtuneet tulvat sekä toteutetut tulvariskien hallinnan toimenpiteet.

ELY-keskukset tarkistavat ehdotukset saadun palautteen perusteella. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet vuoden loppuun mennessä. Niille tehdään tulvakartat ja hallintasuunnitelmat, tai vanhat tarkistetaan. Lisäksi kunnat nimeävät tänä vuonna alueet, joilla hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa on arvioitu merkittäviksi.

Lisätietoa

Tulvariskialueet ja vaikutusarviot: Kehitysinsinööri Antti Parjanne, Suomen ympäristökeskus p. 0295 251 494 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Merivesitulvat: Ryhmäpäällikkö Antti Kangas, Ilmatieteen laitos p. 040 867 8838. etunimi.sukunimi@fmi.fi

Tulvakeskuksen päällikkö Kimmo Söderholm, Suomen ympäristökeskus p. 0295 251 669 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Linkkejä

Esimerkkejä meritulvakartasta (saattavat latautua hitaasti)

…………………………………………………………………..

Tulvakeskus

Tulvakeskus on Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen palvelu, joka perustuu tiiviiseen yhteistyöhön ELY-keskusten ja pelastuslaitosten kanssa.