Seurakuntalon tontin kaavamuutos ja Horsmanpolun kävely-yhteys

Kaupunkisuunnitteluvirasto päättää kaavamuutoksesta 17.1., jonka jälkeen päätös menee valtuustoon, ja sen päätös on vielä kansan nähtävillä 30 päivää viraston ilmoitustaululla ja Laiturissa.

Marjaniemen seurakuntatalon tontin ja Horsmapolun kävely-yhteyden kaavamuutosehdotuksen saamat  huomautukset ja viraston vastine.

Kaupunkisuunnitteluvirasto mukaan:
”Mielipiteet kohdistuivat Horsmapolun kävely-yhteyden poistamiseen yleisestä käytöstä, Puolaharjulta muutosalueelle johtavaan yhteyteen, muutosalueen tontin ja naapuritontin rajan aitaamiseen, entiselle Horsmapolulle johtavan tontin sisäisen polun sijaintiin, muutosalueen tontin muuttamiseen puistoksi, Vanamotien leveyteen, alueen infran riittävyyteen, jätehuollon järjestämiseen, muutosalueen asuntojen lukumäärään ja seurakuntayhtymän oikeuksiin myydä tontti.

Viraston vastine:
Horsmapolku on melko huonoon kuntoon päässyt ja talvikunnossapidon ulkopuolella ollut maastoporrasyhteys, joka johtaa Horsmakujalta nykyiselle seurakuntatalotontille. Kävely-yhteys Vanamotieltä Horsmapolulle on tapahtunut yksityisessä omistuksessa olevan tontin kautta ilman erityistä kaavallista rasitetta. Alueen muuttuessa julkisluonteisesta käytössä olleesta tontista asuintontiksi /-tonteiksi tilanne muuttuu merkittävästi. Yleisessä käytössä olevan jalankulkuyhteyden linjaaminen asuintontin tai -tonttien läpi olisi tässä tilanteessa kohtuuttomaksi arvoitu ylläpidollinen rasite uusille omakotiasujille. Toisaalta kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto ovat arvioineet, että kaupungin ylläpitämän katualueen linjaaminen tontin läpi ei olisi tarkoituksenmu- kainen investointi, koska Vanamotieltä johtaa jo Itäkeskuksen suuntaan Horsmapolkua laadukkaampi Osmonportaiden yhteys, joka ei kaavamuutoksessa ole poistumassa. Katualueen linjaus tontin läpi vaikeuttaisi lisäksi merkittävästi tontin suunnittelua ja käyttöä.

Muutosalueen ja Puolaharjun välissä alas rinnettä laskee 8 m leveä puistokaistale, jonka kallioisessa maastossa kulkee epävirallista polustoa. Kaupungin ylläpitämän kävely-yhteyden rakentaminen tälle puistokaistaleelle ei ole tarkoituksenmukaista samoista syistä, joilla edellä on perusteltu Horsmapolun poistamista yleisestä käytöstä. Tämän lisäksi voidaan todeta, että kallioinen maasto tekisi käyttöturvallisen yhteyden rakentamisen erityisen raskaaksi toimenpiteeksi.

Muutosalueen uusien asuintonttien ja nykyisten naapuritonttien välisten rajojen aitaamisesta naapurit sopivat keskenään rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Entiselle Horsmapolulle johtavan tontin sisäisen jalankulkuyhteyden sijainti on kaavassa ohjeellinen. Ratkaisu tarkentuu toteutussuunnittelussa. Naapureita kuullaan rakennuslupavaiheessa.

Yksityisen tontin lunastamisen yleiseksi, kaupungin ylläpitämäksi puistoksi ei ole arvoitu olevan tarkoituksenmukainen investointi omakotialueella, jossa on jo joitakin taskupuistoja tai -viheralueita ja Oskarinpuiston kaltaisia suurempia puistoja.

Vanamotie on nykystandardien valossa kapea, mutta leveys on riittävä päättyvälle tonttikadulle. Kaavamuutoksen ei arvioida lisäävän liikenteen määrää kadulla. Vertailua ei tule tehdä nykytilanteeseen. Seurankuntatalon ollessa käytössä yleisötilaisuudet ovat pikemminkin aiheuttaneet ajoittaista ruuhkaisuutta. Kadun kunnossapidosta vastaa rakennusvirasto.

Alueella on valmis yhdyskuntatekninen verkosto kaavamuutoksen mukaiselle asukasmäärälle. Tontin muuttaminen seurakuntatalosta erillispientalojen alueeksi ei olennaisesti muuta jätehuoltotarvetta.

Muutosalueen rakentamisen tehokkuus e=0,25 vastaa naapurustossa ja koko Marjaniemen alueella yleisesti voimassa olevaa asemakaavaa ja rakentamisen määrää. Muutosalueen asuntojen enimmäismäärä ei myöskään ole suurempi kuin alueella voimassa olevan asemakaavaan rajoitteiden mukainen teoreettinen enimmäisasuntomäärä. Muutosalueen suurin tontti saattaa toteutua vähäisemmälläkin asuntojen määrällä kuin kaava mahdollistaa.

Helsingin kaupunki on myynyt kiinteistön seurakunnalle vuonna 1971 ilman mitään rajoituksia jälleenmyynnistä.”